طراحی انیمیشن در HMI برای دستگاه پرس هیدرولیک

اندازه گیری سرعت الکتروموتور با یک سنسور القایی و برنامه نویسی وققه

هشدار تغییر set point از طریق HMI و buzzer

برنامه شمارنده A-B phase با دو سنسور نوری

تنظیم set point های مختلف فرآیند با استفاده از RECIPE در HMI

تست سنکرون سازی سرعت با دو حلقه کنترل PID

تغییر سرعت استپ موتور سنکرون با سرعت موتور القایی

تشریح و تست کامل برنامه اسکنر صنعتی با سرعت سنکرون